คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายศักดิ์ระพี ภิรมย์ก้อย
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายกิติพงศ์ ชูสุวรรณ์
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกฤษกรวรรณ จันทร์แสงกุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
ชื่อ-นามสกุล : นายธนพล เพชรศรี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่4/2
ชื่อ-นามสกุล : นายภาณุพงษ์ ชิตจุ้ย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่4/4
ชื่อ-นามสกุล : นายชยุตรา สาคร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3/4
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรเดช พรหมแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3/4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณ้ฐิดา คงเดิม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3/4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุดารัตน์ รักสีทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่4/2
ชื่อ-นามสกุล : นายนันทกร เพชรทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายวรพงศ์ ทองสัมฤทธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายอนุพงศ์ ทิิวคง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่4/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววราภรณ์ พิทักษ์
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภรภัทร สายบุตร
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่4/1
ชื่อ-นามสกุล : นายชาลิสา สาริพัฒน
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่5/2