กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายสุรพงษ์ ลาศรีทัศน์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายเกริกเกียรติ จำนง
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวกัญญารัตน์ ชูสุวรรณ์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2