กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวชุติมา อักขราภรณ์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4
เบอร์โทร : 0834348771

นางสาวอังคณา แก้วเล็ก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวรุ่งฤดี อินทรภูมิ
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
เบอร์โทร : 0979707026
อีเมล์ : Drung.in1992@gmail.com