กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายคมพยัคฆ์ ไทยนิวัฒน์วิไล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายจิระศักดิ์ ชูทัพ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นายภาณุวัฒน์ คงเจาะ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1