กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวเบญจวรรณ ทองเสน
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางวริษา บุญกิจ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวณัฐิญา คาโส
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางมารีหยาม อินทรวิเศษ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวอาชิรญาณ์ เกษสุวรรณ์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
อีเมล์ : archiraya019@gmail.com

นางสาวหทัยทิพย์ พลายด้วง
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวกนกวรรณ ทองเกตุ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวเมธินีย์ สรรเสริญ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวนวรัตน์ เชื้อพราหมณ์แพ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2