กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายศุภชัย เรืองเดช
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายอารม รักสีทอง
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาววิลาสิณี แทนทวี
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาววิลาวัลย์ ปล้องนิราศ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวโสรญา รัตนบุรี
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวรุจิรา อ่อนแก้ว
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5