วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
        ภายในปี 2565 โรงเรียนพนมศึกษา จัดการศึกษาให้ทุกคนได้เรียนอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม ใช้เทคโนโลยีทันสมัย โดยครูมืออาชีพ บริหารจัดการโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง