รายงานผล
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคเรียนที่ 1/2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.38 MB
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคเรียนที่ 1/2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.35 MB
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคเรียนที่ 1/2564
รายงานผลวัดแววการศึกษา ปีการศึกษา2564
https://drive.google.com/file/d/1BDQqlmNgqGsHyhm4n1FzFCJFw0ugWpE3/view?usp=drivesdk
รายงานผล O-net ปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.13 MB
รายงานผลกิจกรรมนิเทศการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2654
https://drive.google.com/file/d/1MN6fsNvOhcCKLOnpRKUij8JnhtLZe2Qs/view?usp=drivesdk