บุคคลากรใหม่
นางผกา สามารถ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นางสาวอมรรัตน์ บุนนาค
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย
บุคคลากรใหม่
นายเดโชว์ แก้ววิหค
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
นางสาวณัฐชยา ถนิมกาญจน์
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ